V uvod pravilniku Alpinističnega odseka Rašica

Poslanica »starega mačka«

»Smilijo se mi pripravniki, nad katerimi v imenu varnosti izvajate tako nasilje,« se je spravil na mene v Alpinističnih razgledih pred skoraj tridesetimi leti eden od današnjih politikov. V nos mu je šel pravilnik, ki smo ga na alpinističnem odseku sprejeli in v katerem smo zapisali neka pravila, med drugim tudi o tem, kaj lahko kdo pleza.

»Vsaka organizirana skupina si postavi določena pravila. Pa če začnemo pri Društvu starih mačkov, kjer že v prvi točki piše, koliko mora biti maček star, da je sploh lahko star maček, sem začel z odgovorom in po eni strani razlage končal: » Če te pa zanima, kako izgledajo zatirani pripravniki, si jih lahko ogledaš vsak četrtek na sestanku odseka.« Možnosti ogleda ni izkoristil in s tem se je najina debata končala.«

Pred tridesetimi leti smo ustanovili naš alpinistični odsek. Dvajsetletni fantje in dekleta smo to sprejeli kot zelo odgovorno nalogo. Fino je plezati s prijateljem, kjer ti nihče ne teži, kaj in kako plezaš in še bolj fino je, ko se ti pri takem načinu razmišljanja in dejanja nič ne zgodi. Prvo leto je že bilo tako. Vsi smo se poznali dobro med seboj, točno smo vedeli, kaj lahko kdo spleza in tudi to, kam bo kdo šel plezati naslednjo soboto in nedeljo. Glave smo začeli stikati skupaj šele takrat, ko je dozorela ideja, da bi razširili svoje vrste in začeli z alpinistično šolo. Alpinizem je nevarna reč, v to nas ni bilo potrebno posebno prepričevati. Ob nesrečah, ki so se dogajale ostalim odsekom, smo bili postavljeni na realna tla. Ker nismo mogli računati na pomoč in vedrenje pod okriljem kakšnega »starega fotra«, smo morali zadevo vzeti v svoje roke. Koliko novih tečajnikov bo prišlo, ali imajo že kakšno planinsko izobrazbo, kaj bodo plezali in kako jih bomo nadzorovali, da ne bodo plezali tistega, kar niso sposobni....? Vprašanj ni zmanjkalo. Na alpinistične šole so prihajali različni ljudje, od romantikov, zasanjanih samohodcev po brezpotjih, uživačev v lahkih plezarijah, zagnancev, ki bi že takoj plezali šestice (takrat višjih stopenj še nismo poznali) in nenazadnje do bolnikov, ki jih je včasih ravno sredi stene zagrabila njihova bolezen. Že po dveh šolah se je število članov tako povečalo, da smo izgubili pregled nad tem, kaj kdo pleza. In začeli smo pisati pravilnike: tečajnik lahko pleza le z alpinistom, pripravnik lahko s pripravnikom pleza le do štirke, alpinist lahko postane...

En pravilnik, naslednje leto še en dodani člen, čez eno leto nov, preoblikovan, z drugimi omejitvami. Na žalost je za kakšen nov člen botrovala nesreča na sosednjem odseku in razmišljanja ob tem, zakaj je do te nesreče prišlo in ali bi se dalo to kako preprečiti.

Vedno so se pojavljali tudi novi člani, ki jim kaj v teh pravilnikih ni bilo všeč, češ da jih ovirajo v njihovih ambicijah in so poskušali narediti (splezati) kaj mimo. Do sedaj je vodstvo odseka držalo vedno skupaj. Čeprav imamo na voljo le dva ukrepa za kršitev pravilnika, opomin pred izključitvijo in izključitev, slednjega zaradi kršenja pravilnika še nismo izrekli.

Odgovornost je veliko breme. To zelo hitro opazijo včasih nergajoči pripravniki, ko postanejo alpinisti in prevzamejo vodstvo odseka. Nastajajo novi pravilniki na jezo novih tečajnikov in disciplinska komisija vsako leto obravnava kakšen primer.

Pravilnik nobenemu ne preprečuje plezanja. Hoče mu le dopovedati, da se v enem letu ne da (varno) priti v Himalajo, plezati v gorah sedmice, osmice in ne vem kaj še vse. Potrebno je namreč kar nekaj časa, da dobiš tisti potrebni občutek ( feeling, če hočete) za goro.

In, ko boste postali »stari mački«, boste postavljali svoja pravila. Kar hitro bo prišel ta čas.

Jani Bele

Pravilnik Alpinističnega odseka Rašica

I. Splošne določbe

1. člen

Alpinistični odsek Rašica (v nadaljevanju AO) goji alpinistično in športno-plezalno dejavnost v sklopu Planinskega drutšva Rašica (v nadaljevanju PD).

2. člen

AO se organizira in deluje v skladu z vsemi akti Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS), ki se nanašajo na alpinistično in športno-plezalno dejavnost.

3. člen

S temi pravili določamo:

 • dejavnost AO Rašica,
 • sodelovanje z drugimi organizacijami,
 • zastopanje in predstavljanje AO,
 • notranjo organiziranost AO,
 • pravila alpinistične šole (v nadaljevanju AŠ),
 • organe AO, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja, način volitev organov ter njihovo mandatno dobo,
 • pravice in dolžnosti članov AO,
 • financiranje AO in način opravljanja nadzora nad razpolaganjem s finančnimi in drugimi materialnimi sredstvi.

II. Dejavnost AO

4. člen

Dejavnosti AO so naslednje:

 • organiziranje in izvajanje alpinistične in športno-plezalne dejavnosti,
 • organiziranje alpinistčinih tur, srečanj, tekmovanj in drugih oblik alpinističnega in športno-plezalnega delovanja,
 • vzgoja in izobraževanje o vseh oblikah alpinističnega in športno-plezalnega delovanja,
 • opravljanje drugih dejavnosti, ki so v interesu alpinistične, športno-plezalne in gorsko-reševalne dejavnosti.

III. Sodelovanje z drugimi organizacijami

5. člen

Z namenom uresničevanja skupnih interesov se AO povezuje z drugimi planinskimi društvi in alpinističnimi odseki znotraj le-teh.

IV. Zastopanje in predstavljanje AO

6. člen

AO v pravnem prometu z drugimi zastopa PD v svojem imenu in za svoj račun.

7. člen

Načelnik AO zastopa in predstavlja AO.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti načelnika AO, opravlja njegove naloge namestnik načelnika AO v skladu s pooblastili načelnika AO.

V. Članstvo in strokovna usposobljenost članov AO

8. člen

Član AO je vsak mlajši pripravnik, starejši pripravnik, alpinist ali alpinistični inštruktor, ki je opravljal AŠ v okviru AO in ima plačano članarino za tekoče leto. Člani AO so tudi osebe, ki si status na AO pridobijo po 18. členu in imajo plačano članarino za tekoče leto. V začetku leta, do konca januarja, velja plačana članarina za preteklo leto.

Člani AO so tudi vsi tečajniki alpinistične šole, ki so v tekočem šolskem letu plačali šolnino alpinistične šole in podpisali pristopno izjavo. Člani AO so tudi tečajniki, ki so AŠ obiskovali v preteklosti in še ni potekel rok v katerem so dolžni napredovati na strokovno raven mlajšega pripravnika ter so plačali članarino.

9. člen

Člani AO se glede na strokovno usposobljenost s področja alpinistične dejavnosti delijo na tečajnike, mlajše pripravnike, starejše pripravnike, alpiniste in alpinistične inštruktorje, s podroja športno-plezalne dejavnosti pa na mlajše in starejše pripravnike športnega plezanja, športne plezalce ter inštruktorje športnega plezanja.

10. člen

Gorski vodniki in gorski reševalci, ki so člani AO, so pri alpinističnih dejavnostih, za katerimi ne stojita Združenje gorskih vodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZGVS) in Gorska reševalna slubža (v nadaljevanju GRS), dolžni upoštevati ta pravila, in sicer glede na status, ki jim je bil nazadnje priznan v AO.

11. člen

Alpinistični tečajnik (v nadaljevanju tečajnik) je vsak član PD, ki obiskuje AŠ ali jo je obiskoval v preteklosti in še ni potekel rok, v katerem je dolžan napredovati na strokovno raven mlajšega pripravnika.

Tečajniška doba se uspešno zaključi z napredovanjem na strokovno raven mlajšega pripravnika. Pogoji za napredovanje so:

 • opravljena alpinistična šola,
 • opravljen teoretični in praktični preizkus znanja,
 • opravljenih vsaj 5 vzponov v kopni skali, katerih skupna višina je 1500 m, od tega mora biti vsaj 1 daljši od 500 m,
 • uradni sprejem med mlajše pripravnike.

Izjemoma lahko svet alpinistov AO podaljša status tečajniku za največ eno leto po končani alpinistični šoli, ki jo je obiskoval.

Tečajnik izgubi status tečajnika, kadar:

 • ne napreduje v času enega leta po končani AŠ, ki jo je obiskoval,
 • izstopi iz AO ali PD,
 • mu na podlagi kršitve pravil takšno kazen izreče častno razsodišče AO.

12. člen

Mlajši pripravnik postane vsak tečajnik, ki izpolnjuje pogoje, navedene v prejšnjem členu.

Doba se uspešno zaključi z napredovanjem na strokovno raven starejšega pripravnika. Pogoji za napredovanje so:

 • uspešno opravljen praktični izpit iz zimske in letne tehnike,
 • opravljenih vsaj 15 vzponov v kopni skali, od tega morajo biti vsaj 3 daljši od 600 m,
 • opravljenih vsaj 15 zimskih vzponov, od tega vsaj 5 plezalnih (grape, slapovi),
 • potrdilo sveta alpinistov o zadostitvi pogojev za napredovanje,
 • uspešno opravljena plezalna izpitna tura z alpinističnim inštruktorjem ali alpinistom AO Rašica. Vzpon mora biti uspešno opravljen in smer ne sme biti športnoplezalna.

Pogoj za pristop k opravljanju praktičnega izpita je oddan seznam opravljenih vzponov, ki so pogoj za napredovanje.


Mlajši pripravnik izgubi status, kadar:

 • izstopi iz AO ali PD,
 • mu na podlagi kršitve pravil takšno kazen izreče častno razsodšče AO.

13. člen

Starejši pripravnik postane vsak mlajši pripravnik, ki izpolnjuje pogoje, navedene v prejšnjem členu.

Doba se uspešno zaključi z napredovanjem na strokovno raven alpinista. Pogoji za napredovanje so:

 • polnoletnost kandidata,
 • kandidat spoštuje in izvaja določila častnega kodeksa slovenskih planincev, tega pravilnika in alpinističnega pravilnika,
 • kandidat je predlagan s strani AO,
 • kandidat se je v zadnjih dveh letih aktivno udeleževal akcij (skupne ture, alpinistična šola, delovne akcije) AO,
 • kandidat vsaj dve leti aktivno pleza (tečajniška doba ni vključena),
 • kandidat je sposoben samostojnega vodenja naveze v IV+ (štiri plus) po UIAA lestvici,
 • kandidat je opravil 30 vzponov v kopni skali , od tega vsaj 5 vzponov doližne najmanj 600 m,
 • kandidat je opravil vsaj 2 vzpona v kopni skali, dolžine vsaj 500 m, v navezi z mlajšim ali starejšim pripravnikov menjaje v vodstvu,
 • kandidat je opravil 15 zimskih pristopov ali turnih smukov,
 • kandidat je opravil 10 plezalnih zimskih vzponov (slapovi, grape),
 • kandidat je opravil pristop nad 3500 m.n.m. ali ledeniški tečaj v organizaciji Komisije za alpinizem (v nadaljevanju KA) PZS,
 • uspešno opravljen izpit pred izpitno komisijo, ki jo določi KA PZS,
 • potrdilo sveta alpinistov o zadostitvi pogojev za napredovanje.
 • Uradni sprejem med alpiniste odseka.

Starejši pripravnik izgubi status, kadar:

 • izstopi iz AO ali PD,
 • mu na podlagi kršitve pravil takšno kazen izreče častno razsodišče AO.

14. člen

Alpinist postane vsak starejši pripravnik, ki izpolnjuje pogoje, navedene v prejšnjem členu.

Kandidatom, ki prvič pristopajo k izpitu KA, plača kotizacijo AO oz. PD.

15. člen

Kandidat za alpinističnega inštruktorja je tisti alpinist, ki:

 • je predlagan s strani AO,
 • sodeluje pri vzgojnem delu v AO,
 • je zadnje leto registriran alpinist,
 • izpolnjuje pogoje, ki jih določa KA.

Kandidat postane alpinistični inštruktor, ko uspešno opravi izpit pred komisijo, ki jo določi KA.

16. člen

Pri odločanju o izpolnitvi pogojev za napredovanje, svet alpinistov upošteva samo tiste vzpone, ki so bili opravljeni v skladu s tem pravilnikom.

Pri pogojih za napredovanje so možne izjeme, ki jih dovoli svet alpinistov z dvotretjinsko večino.

17. člen

Alpinist ali alpinistični inštruktor, ki zadnji dve leti ni registriran pri KA, je neaktiven.

18. člen

Oseba, ki ni opravljala AŠ na našem AO, želi pa postati član AO, se mora s pisno prošnjo obrniti na svet alpinistov odseka. Prošnji mora biti priloženo potrdilo AO, kjer je obiskoval AŠ o stopnji usposobljenosti, ki jo je dosegel na AO. Poleg tega mora opraviti tudi praktični izpit iz vrvne tehnike.

19. člen

Vsak član AO lahko na sestanku AO s pisno izjavo izstopi iz AO.

VI. Alpinistična šola in njeno izvajanje

20. člen

Alpinistično šolo vodi alpinistični inštruktor, ki ga potrdi svet alpinistov AO.

Vodja AŠ mora podati plan šole in finančno konstrukcijo, ki ju svet alpinistov potrdi, spremeni ali zavrne in v primeru zavrnitve zahteva v roku 8 dni nov plan poteka šole oziroma finančne konstrukcije.

Izjemoma lahko vodi AŠ tudi izkušen alpinist, ki ga potrdi svet alpinistov AO. Na zboru članov AO vodja AŠ poda poročilo AŠ.

21. člen

Ob vstopu v alpinistično šolo tečajnik s podpisom potrdi, da je seznanjen s pravili AO. Pristopna izjava ga obvezuje k upoštevanju tega pravilnika na organiziranih akcijah alpinistične šole. V kolikor tečajnik še ni polnoleten, mora njegovo pristopno izjavo podpisati tudi eden izmed staršev oz. skrbnikov.

Tečajniku se ob podpisu pristopne izjave izroči "Priporočilo alpinistične šole" o alpinističnih aktivnostih tečajnika, ki niso vključene v organizirane aktivnosti AŠ oziroma AO.

22. člen

Tečajnik opravi alpinistični šolo, če v enemu letu, kolikor praviloma traja AŠ, posluša najmanj 70% predavanj in se udeleži najmanj 70% skupnih tur v okviru alpinistine šole AO ter uspešno opravi teoretični in praktični izpit AŠ.

Udeležbo evidentira vodja AŠ.

23. člen

Vodja AŠ vsaj teden dni pred akcijo, ki je namenjena tečajnikom, le-te obvesti o obvezni in priporočljivi opremi. Pred pričetkom akcije se pregleda obvezna oprema tečajnikov in se po potrebi dopolni. Če tečajnik nima obvezne opreme, mu vodja skupne ture in vodja naveze lahko prepovesta udeležbo na akciji.

VII. Organi AO

24. člen

Delo na AO opravljajo naslednji organi:

 • zbor članov AO (v nadaljevanju ZČO),
 • svet alpinistov AO (v nadaljevanju SAO),
 • načelnik AO,
 • namestnik načelnika AO,
 • blagajnik AO,
 • gospodar AO,
 • tajnik AO,
 • častno razsodišče AO,
 • nadzorni odbor AO.

25. člen

Zbor članov odseka je najvišji organ AO.

Zbor članov AO sestavljajo vsi alpinistični inštruktorji, alpinisti ter mlajši in starejši pripravniki, ki so člani AO. Zboru lahko prisostvujejo tečajniki in drugi vabljeni posamezniki, ki pa ne sodelujejo pri odločanju.

Zbor članov AO sklicuje načelnik odseka oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik. Zbor se sklicuje vsaj enkrat letno in sicer vsaj 14 dni pred napovedanim datumom. Načelnik je dolan sklicati ZČO na pisno zahtevo vsaj tretjine članov ZČO.

Zbor vodi načelnik AO. V njegovi odsotnosti lahko za vodenje zbora pooblasti svojega namestnika ali drugega člana SAO.

Zbor članov AO odloča z večino glasov navzočih članov zbora AO.

Zbor članov AO je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzoča najmanj polovica članov. V nasprotnem primeru se začetek preloži za 30 minut, nakar je zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj 10 članov.

Zbor članov odseka je pristojen, da:

 • voli organe AO z enoletnim dvoletnim mandatom:
 • razpravlja in odloča o letnih poročilih načelnika, blagajnika, gospodarja in vodje šole,
 • sprejema program dela ter finančni načrt,
 • odloča o prenehanju delovanja AO,
 • odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov.

26. člen

Svet alpinistov AO sestavljajo vsi alpinistični inštruktorji in alpinisti, prisotni na rednem ali izrednem sestanku AO.

Svet alpinistov je sklepčen, če so na sestanku prisotni vsaj trije člani SAO. Odločitve se sprejema z večino prisotnih članov.

Za odobritev izjemnih napredovanj iz 16. člena tega pravilnika mora SAO odločiti z dvotretjinsko večino prisotnih članov, ob prisotnosti vsaj šestih članov SAO.

Svet alpinistov AO je pristojen, da:

 • izvršuje sklepe zbora AO,
 • sprejema pravila odseka in njihove dopolnitve,
 • izvršuje program dela,
 • izvaja finančni načrt,
 • skrbi za izvajanje dejavnosti AO,
 • preverja pogoje za napredovanje članov AO,
 • daje častnemu razsodišču v obravnavo kršitelje pravilnika,
 • na predlog načelnika obravnava lažje kršitve pravilnika in izreče opomin,
 • na predlog načelnika obravnava lažje kršitve pravilnika in izreče prepoved plezanja do odločitve častnega razsodišča o tej zadevi,
 • oblikuje izpitno komisijo za izpite po AŠ,
 • izbere in potrdi vodjo AŠ,
 • odloča o izjemnih napredovanjih po 16. členu tega pravilnika.

27. člen

Načelnik AO:

 • vodi in zastopa AO,
 • organizira in vodi redne tedenske sestanke AO,
 • se udeležuje rednih mesečnih sestankov upravnega odbora PD,
 • se udeležuje občnega zbora PD,
 • se udeležuje zbora načelnikov KA in Komisije za športno plezanje,
 • skrbi, da delo na AO poteka tekoče,
 • nadzira delo članov vodstva,
 • skliče redni in izredni ZČO,
 • odobri izplačilo sredstev iz blagajne AO,
 • poda kršitve tega pravilnika v obravnavo častnemu razsodišču ali SAO.

28. člen

Namestnik načelnika AO:

 • nadomešča načelnika AO v vseh njegovih funkcijah, če ga načelnik pooblasti,
 • vodi sestanke AO v odsotnosti načelnika AO.

29. člen

Blagajnik AO:

 • vodi blagajno AO,
 • izplačuje sredstva iz blagajne na podlagi podpisa načelnika AO na računu ali zahtevku,
 • izdela poročilo za nadzorni odbor (v nadaljevanju NO).

30. člen

Tajnik AO:

 • je prisoten na vsakem sestanku AO, če ne utegne, mora za svoje naloge pooblastiti drugega člana AO,
 • na sestankih zapisuje pomembnejše sklepe,
 • ureja registracije, statistična poročila, podatke o vzponih,
 • izpolnjuje obrazce za letna poročila PZS,
 • pobira članarino.

31. člen

Gospodar AO:

 • vodi evidenco o opremi AO,
 • skrbi za izposojo opreme,
 • skrbi za brezhibno stanje opreme,
 • nabavlja novo opremo po sklepu SAO,
 • skrbi za dežurstvo na umetni steni,
 • izdela letno poročilo za NO,
 • skrbi za umetno steno.

32. člen

Častno razsodišče (v nadaljevanju ČR) ima tri člane, ki jih izvoli zbor članov AO. ČR obravnava grobe kršitve pravil, alpinističnega pravilnika, častnega kodeksa slovenskih planincev oz. če je član AO povzročil AO veliko škodo.

ČR mora sprejeti svojo odločitev najkasneje 14 dni po posredovani prijavi kršitve.

ČR lahko izreče naslednje ukrepe:

 • javni opomin,
 • prepoved opravljanja funkcije za največ dve leti,
 • izključitev iz AO,
 • uvedba disciplinskega postopka s strani ustreznega organa matičnega PD.

Izključitev iz AO še ne pomeni izključitve iz PD, izključitev iz PD pa samodejno povzroči tudi izključitev iz AO.

Član AO se zoper sklep ČR lahko pritoži zboru alpinistov v roku 30 dni od vročitve pisnega sklepa. O pritožbi odloča zbor članov AO na prvi seji. Do tedaj je v veljavi odločitev ČR.

ČR je za svoje delo odgovorno zboru članov AO.

Člani ČR ne morejo biti istočastno tudi člani drugih organov AO.

33. člen

Nadzorni odbor ima dva člana, ki ju izvoli zbor članov AO. NO spremlja in nadzoruje delo vseh članov vodstva AO, zlasti gospodarsko in finančno poslovanje.

NO je za svoje delo odgovoren zboru članov AO.

Člani NO ne morejo biti istočastno tudi člani drugih organov AO.

Članom NO mora biti dostopno celotno gradivo v okviru AO.

NO poroča o svojih ugotovitvah zboru AO in o njih sproti obvešča svet alpinistov.

VIII. Pravice in dolžnosti članov AO in tečajnikov

34. člen

Osnovne pravice članov AO so:

 • glasovanje,
 • povračilo stroškov izobraževanja, po sklepu sveta alpinistov,
 • povračilo stroškov štartnine na tekmovanjih glede na dosežen rezultat (uvrstitev v 1. tretjino - v celoti, v 2. tretjino - polovično, v 3. tretjino - stroškov se ne povrne),
 • biti voljen v organe AO.

Tečajniki nimajo pravice glasovanja.

35. člen

Osnovne dolžnosti članov AO so:

 • plačilo članarine za tekoče leto,
 • sodelovanje na delovnih akcijah,
 • sodelovanje na skupnih turah,
 • sodelovanje na sestankih AO,
 • ustrezno ravnanje z izposojeno opremo,
 • skrb za dobrobit AO.

36. člen

Tečajnik sme:

 • do uspešno opravljenega teoretičnega in praktičnega izpita plezati v gorah le v navezi z alpinistom, ki je član AO Rašica in z dovoljenjem vodje šole,
 • po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem izpitu plezati v gorah le z alpinistom,
 • plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom le na skupnih turah AO in z dovoljenjem vodje skupne ture,
 • po uspešno opravljenem športnoplezalenm izpitu (npr. v okviru novembrske ST) plezati v plezalnih vrtcih smeri, ki niso daljše od enega raztežaja,
 • plezati daljše športnoplezalne smeri v navezi z vsaj enako usposobljenim soplezalcem z dovoljenjem vodje šole ter po uspešno opravljenem praktičnem in teoretičnem izpitu.

Tečajnik izrecno ne sme:

 • solirati,
 • plezati nenavezan smeri, težjih od III (tri) po UIAA lestvici, vendar mora pri tem dodatno upoštevati navodila vodje naveze,
 • plezati nenavezan, če ni polnoleten.

Tečajnika pravila tega člena zavezujejo na organiziranih akcijah alpinistične šole in organiziranih akcijah odseka (skupne ture in tabori). AO priporoča, da tečajnik upošteva zgoraj navedene omejitve tudi, ko pleza v lastni režiji, za kar AO ne odgovarja.

37. člen

Mlajši pripravnik sme:

 • plezati v gorah v navezi z alpinistom,
 • plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom,
 • plezati v gorah v navezi z mlajšim pripravnikom,
 • plezati v tujih gorah v navezi z alpinistom,
 • plezati v tujih gorah v navezi s starejšim pripravnikom,
 • plezati v tujih gorah v navezi z mlajšim pripravnikom samo ob izrecnem dovoljenju vodje skupne ture,
 • plezati športno plezalne smeri z vsaj enako usposobljenim soplezalcem.

Mlajši pripravnik izrecno ne sme:

 • solirati,
 • plezati nenavezan smeri, težjih od IV (štiri) po UIAA lestvici, vendar mora pri tem dodatno upoštevati navodila vodje naveze,
 • plezati nenavezan, če ni polnoleten.

Mlajšega pripravnika pravila tega člena zavezujejo na organiziranih akcijah alpinistične šole in organiziranih akcijah odseka (skupne ture in tabori). AO priporoča, da mlajši pripravnik upošteva zgoraj navedene omejitve tudi, ko pleza v lastni režiji, za kar AO ne odgovarja.

38. člen

Starejši pripravnik sme:

 • plezati v gorah v navezi z alpinistom,
 • plezati v gorah v navezi s starejšim pripravnikom,
 • plezati v gorah z mlajšim pripravnikom,
 • izjemoma plezati v gorah s tečajnikom na skupnih turah AO in z dovoljenjem vodje skupne ture.

Starejši pripravnik izrecno ne sme:

 • solirati.

Starejšega pripravnika pravila tega člena zavezujejo na organiziranih akcijah alpinistične šole in organiziranih akcijah odseka (skupne ture in tabori). AO priporoča, da starejši pripravnik upošteva zgoraj navedene omejitve tudi, ko pleza v lastni režiji, za kar AO ne odgovarja.

39. člen

Alpinist ali alpinistični inštruktor sme plezati s komer koli v okviru prej navedenih omejitev. Solira na lastno odgovornost in če s tem ne ogroža drugih članov AO ali tečajnikov.

IX. Financiranje in upravljanje s premoženjem AO

40. člen

AO lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s strani PD po finančnem planu PD,
 • s strani PD za posebne namene,
 • z darili in prispevki podpornih članov, simpatizerjev in sponzorjev,
 • z dodeljenimi sredstvi od občine ali drugih državnih organizacij,
 • s šolnino za alpinistično šolo,
 • s skupnimi delovnimi akcijami.

41. člen

AO mora zagotavljati podatke o svojem finančnem poslovanju v obliki poročil blagajnika ter o svojem materialnem stanju v obliki poročil gospodarja. Javnost finančno materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico do vpogleda članov AO v finančno materialno dokumentacijo.

42. člen

AO ima za potrebe alpinistčine šole odprt poseben sklad, ki se vodi ločeno od ostalih sredstev AO. Po zaključeni alpinistični šoli se neporabljena sredstva s sklada šole prenesejo na skupna sredstva.

43. člen

Odredbodajalec za izdatke alpinistične šole po finančnem planu šole je vodja alpinistične šole. Za izdatke alpinistične šole, ki niso vsebovani v finančnem planu alpinistčne šole, mora dobiti soglasje sveta alpinistov.

44. člen

Odredbodajalec za izdatke AO je načelnik AO. Za izplačila nad 200 EUR mora načelnik pridobiti soglasje sveta alpinistov.

45. člen

S finančnimi sredstvi upravlja blagajnik AO.

X. Končne določbe

46. člen

Ta pravilnik začne veljati s sprejetjem na svetu alpinistov 26. 08. 2019.

47. člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot je bil sprejet ta pravilnik.

48. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik AO Rašica, ki je bil sprejet dne 17. 02. 2007.